top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") https://www.wattspot.co ile Wattspot mobil uygulamasının sahibi olan, Bilkent Cyberpark adresinde bulunan Wattspot Adi Ortaklığı ile; Wattspot mobil uygulamasını (“Uygulama”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan mobil uygulama kullanıcısı ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı'nın Wattspot’un sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Wattspot ve Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR**

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

:

Kullanıcı'nın Uygulama üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde Wattspot tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağına dair Wattspot’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Uygulama üzerinden…dan

erişilebilen metni ifade eder.

Hizmetler

:

Kullanıcı'nın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Wattspot tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.**

Kullanıcı

:

Wattspot ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Uygulama’ya üye olan…**gerçek kişiyi ifade eder.

  • 3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. Wattspot, https://www.wattspot.co alan adlı, mülkiyeti kendisine ait mobil uygulamayı işletmekte olup Kullanıcı ile sarj ağı işletmecisini aralarındaki iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan mobil uygulamada bir araya getirmektedir. Wattspot’un Uygulama’da yer alan herhangi bir istasyonun konumunda olmaması veya işletmeci tarafından verilen hizmetin aksaması durumunda Wattspot, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yalnızca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca da salt "Yer Sağlayıcı" konumundadır.

3.2. Sözleşme uyarınca Kullanıcı, Wattspot tarafından yönetilmekte olan Uygulama’ya üye olabilecek ve Uygulama’da sağlanan hizmetlerden faydalanabilecektir.

3.3. Sözleşme’nin amacını, Uygulama’da Wattspot ya da Uygulama’daki şarj ağları tarafından sağlanan hizmetlerden, Kullanıcı’nın yararlanmasına dair koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Sözleşme'nin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan Wattspot tarafından sağlanan Hizmetler'e ve hizmetlerin kullanımına yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Wattspot tarafından Kullanıcı'ya sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcılar ile Şarj ağları arasındaki satış ilişkisi, ayrı bir ilişki olup, işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Wattspot, aracı hizmet sağlayıcı olduğundan Kullanıcı ile Şarj ağları arasındaki ticari ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, şarj ağları ile yapacakları işlemlerle ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.
 

  • 4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Uygulama’da bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Wattspot tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Kullanıcı'ya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Kullanıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Wattspot iletişim formundan mobil uygulama sahibi Wattspot’a ulaşarak her zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

4.2. Kullanıcı, Uygulama üzerinden görüntülediği istasyonlardan satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Wattspot’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Wattspot, Uygulama’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Wattspot, Uygulama’da yer alan istasyonların gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Wattspot, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu istasyon bilgilerini dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Uygulama’da yer alan istasyonların Wattspot’un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi durumunda, şarj ağları söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur.

4.4. Kullanıcı, Uygulama sayesinde yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Wattspot’un bahsi geçen satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece şarj ağının muhtelif mevzuatlar kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Uygulama’da yer alan istasyonların kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden şarj ağları bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.5. Kullanıcı, Uygulama’da yazdığı yorumlarda, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Uygulama aracılığıyla yaptığı işlem ve eylemlerine ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

4.7. Wattspot, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.8. Uygulama’da üyelik sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Uygulama’nın kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek Kullanıcı ve/veya şarj ağına verilebilecektir.

4.9. Kullanıcı'nın Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, Uygulama’da aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

• Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

• Yorum ve puanlama sistemlerinin; Uygulama dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

• Uygulama’ya virüs ve zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

• Kullanıcı veya Şarj Ağları hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

• Uygulama tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Wattspot’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.11. Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanıldığı ya da gelen şikayetler doğrultusunda sakıncalı bir durumun varlığının Wattspot tarafından tespit edilmesi halinde, Kullanıcı’nın Uygulama’nın tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek, Üyelik Hesabı’nı pasife almak hakkına sahiptir.

4.12. Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Wattspot’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

  • 5. GİZLİLİK

5.1. Wattspot, Kullanıcı'nın Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Wattspot, bu kapsamda Kullanıcı'nın sağladığı kişisel verileri Uygulama’da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2. Kullanıcı, hesap oluştururken Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklar Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politika’sında yer almaktadır. İlgili kişi, Wattspot iletişim formu ile Wattspot’a elektronik posta göndererek veri sorumlusuna başvuru hakkını kullanabilir.

5.3. Kullanıcı tarafından Uygulama’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama’nın işletilmesi için gereken faaliyetlerin yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Wattspot tarafından Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve iş ortaklarımızla yaptığımız sözleşmelerin ifasının gerektirmesi halinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

5.4. Kullanıcı, kişisel verilerinin Wattspot tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Wattspot söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

  • 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Wattspot markası ve logosu, Wattspot mobil uygulamasının ve https://www.wattspot.co'nun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Wattspot tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, Wattspot’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya https://www.wattspot.co’nun bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Wattspot’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı, üçüncü kişilerin veya Wattspot’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Wattspot’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

  • 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Wattspot tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

  • 8. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Wattspot’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Wattspot’un işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Wattspot ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

  • 9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Wattspot’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Wattspot’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3. Wattspot, Kullanıcı’nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.5. Kullanıcı, Wattspot’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

9.6. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girer.

bottom of page